The GRASS PISTOLS

Bluegrass  Band

About us

Mikhail Dushin - banjo, vocal, song writer

Dmitriy Pechenov - bass guitar, vocal
Dmitriy Barbashev - guitar

Sergey Bogolepov - dobro